ಆರೋಗ್ಯ

ಒಮ್ಮೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರಸೆಳೆದು ತಲೆ ಸವರಿ, ಬೆನ್ನು ಸವರಿ...
LOADING