ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

Follow Us on :-