ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇವಿಯಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ಲೀ.ಗೆ ಸುಮಾರು 4,200 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇವಿಯಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ಲೀ.ಗೆ ಸುಮಾರು 4,200 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇವಿಯಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ಲೀ.ಗೆ ಸುಮಾರು 4,200 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇವಿಯಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ಲೀ.ಗೆ ಸುಮಾರು 4,200 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

Follow Us on :-