ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದರೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಾಗದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದರೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಾಗದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದರೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಾಗದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದರೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಾಗದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

Follow Us on :-