ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ರಥ ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ರಥ ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ರಥ ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ರಥ ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಆಯುಧಗಳು ಯಾವುದು?

Follow Us on :-