ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

`ಕಿರಾತಕ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. `ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

google

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

`ಕಿರಾತಕ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. `ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

`ಕಿರಾತಕ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. `ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

`ಕಿರಾತಕ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. `ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

Follow Us on :-