ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಕೊವಿಡ್‌ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೂ BMTCಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಾರದೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಕೊವಿಡ್‌ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೂ BMTCಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಾರದೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಕೊವಿಡ್‌ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೂ BMTCಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಾರದೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ BMTC ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಕೊವಿಡ್‌ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೂ BMTCಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಾರದೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

Follow Us on :-