ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ‌ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ‌ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ‌ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ನಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರು..!

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ‌ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

Follow Us on :-