ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಸ್ವೀಟಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

google

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಸ್ವೀಟಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಸ್ವೀಟಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಸ್ವೀಟಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Follow Us on :-