ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಶ್ವರೇಬೀಸ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಸರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಶ್ವರೇಬೀಸ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಸರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಶ್ವರೇಬೀಸ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಸರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಶ್ವರೇಬೀಸ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಸರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಬಾಸ್

Follow Us on :-