ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಶಾಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಶಾಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಶಾಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಶಾಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

Follow Us on :-