ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸಸರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ರವೀನಾ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸಸರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ರವೀನಾ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸಸರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ರವೀನಾ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರು

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸಸರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ರವೀನಾ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತೊಡುವ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಬೆಲೆಯೆಷ್ಟು?

Follow Us on :-