ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್-ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲೀ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್-ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲೀ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್-ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲೀ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ರಿಲೀಸ್

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್-ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲೀ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಟ

Follow Us on :-