ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಮನಾದ ಕಾಂತಾರ

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 183 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

Photo credit:Twitter

ಯಶ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ 2

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 183 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 183 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 183 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2

183 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ಕಾಂತಾರ

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ

ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಂತಾರ

ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 400 ಕೋಟಿ

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 183 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ-ಸುಕೃತಾ ಮದುವೆ ರೂಮರ್

Follow Us on :-