ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸೀಸನ್ 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ನಾಮ ವರದರಾಜ ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

Facebook

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸೀಸನ್ 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ನಾಮ ವರದರಾಜ ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸೀಸನ್ 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ನಾಮ ವರದರಾಜ ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸೀಸನ್ 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ನಿಜ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ನಾಮ ವರದರಾಜ ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ‘ಕಮಲಿ’ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ

Follow Us on :-