ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಶನಿದೋಷ ಬಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶನಿದೋಷ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

Photo credit:Facebook

ಶನಿದೋಷವಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ

ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯಾದ ಶನಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡಿ

ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೆಟ್ಟವನು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶನಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಶಿವನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ

ಆಂಜನೇಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ

ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ

ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಾಡಿ

ಶನಿ ಸ್ತ್ರೋತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡಿ

ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೆಟ್ಟವನು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶನಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ: ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಏಕೆ?

Follow Us on :-