ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಕಮಲ ಹೂವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮಲ ಪ್ರಿಯೆ. ಕಮಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Facebook

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಕಮಲ ಹೂವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮಲ ಪ್ರಿಯೆ. ಕಮಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಕಮಲ ಹೂವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮಲ ಪ್ರಿಯೆ. ಕಮಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಮಲ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಕಮಲ ಹೂವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮಲ ಪ್ರಿಯೆ. ಕಮಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Follow Us on :-