ಆನೆಗುಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯ ವಿಶೇಷತೆ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗುಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ. ರಾಕ್ಷಸ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಭಾಶಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ.

Photo credit:Facebook

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೆಗುಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗುಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ. ರಾಕ್ಷಸ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಭಾಶಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ.

ಗಣಪತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಲಂಕಾರ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗುಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ. ರಾಕ್ಷಸ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಭಾಶಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ.

ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಿದು

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ

ನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತಗಳ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ

ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳ

ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗುಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ. ರಾಕ್ಷಸ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಭಾಶಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿತು?

Follow Us on :-