ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.ಅತೀಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ.ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.ಉಪಯೋಗದ ಜೊತೆ ಅನಾನುಕೂಲವು ಉಂಟು.

8

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.ಅತೀಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ.ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.ಉಪಯೋಗದ ಜೊತೆ ಅನಾನುಕೂಲವು ಉಂಟು.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.ಅತೀಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ.ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.ಉಪಯೋಗದ ಜೊತೆ ಅನಾನುಕೂಲವು ಉಂಟು.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ..!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.ಅತೀಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ.ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.ಉಪಯೋಗದ ಜೊತೆ ಅನಾನುಕೂಲವು ಉಂಟು.

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Follow Us on :-