ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಮರಳಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಬಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಮರಳಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಬಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಮರಳಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಬಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಮರಳಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಬಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

Follow Us on :-