ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ 200 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ 200 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ 200 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ನಟಿ

ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ 200 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

Follow Us on :-