ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ರಂಜನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ ಅಥಿಯಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಜೊತೆ ಅದೇ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ರಂಜನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ ಅಥಿಯಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಜೊತೆ ಅದೇ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ರಂಜನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ ಅಥಿಯಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಜೊತೆ ಅದೇ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ರಂಜನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ ಅಥಿಯಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಜೊತೆ ಅದೇ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟಿಗೆ ಇದೇನಾಯ್ತು!?

Follow Us on :-