ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 34 ವರ್ಷಗಳು. ಅಸಲಿಗೆ ಅವರು ಪತಿ ವಿರಾಟ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಜನಿಸಿದ್ದು 1988 ರಲ್ಲಿ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 34 ವರ್ಷಗಳು. ಅಸಲಿಗೆ ಅವರು ಪತಿ ವಿರಾಟ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಜನಿಸಿದ್ದು 1988 ರಲ್ಲಿ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 34 ವರ್ಷಗಳು. ಅಸಲಿಗೆ ಅವರು ಪತಿ ವಿರಾಟ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಜನಿಸಿದ್ದು 1988 ರಲ್ಲಿ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 34 ವರ್ಷಗಳು. ಅಸಲಿಗೆ ಅವರು ಪತಿ ವಿರಾಟ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಜನಿಸಿದ್ದು 1988 ರಲ್ಲಿ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

Follow Us on :-