ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಜುಹುನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಜುಹುನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಜುಹುನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಜುಹುನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ : ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತ?

Follow Us on :-