ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಂತಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 35. 1987 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಂತಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 35. 1987 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಂತಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 35. 1987 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ಸಮಂತಾ ಋತು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಂತಾ ನಿಜ ವಯಸ್ಸು 35. 1987 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದಕ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Follow Us on :-